Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, mục đích của việc giám sát từ xa là để xem xét, đánh giá việc tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN trong các mặt hoạt động.

Kịp thời phát hiện tồn tại, sai sót, vi phạm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ KBNN đảm bảo phù hợp với thực tiễn; cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời tồn tại, sai sót, vi phạm.

Công chức thực hiện kiểm soát các thủ tục thanh toán vốn NSNN trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: H.T
Công chức thực hiện kiểm soát các thủ tục thanh toán vốn NSNN trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: H.T

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất có trọng tâm, trọng điểm, từng bước đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống KBNN.

Để các nội dung trong dự thảo đáp ứng yêu cầu thực tế, hiệu quả trong quá trình hoạt động, đổi mới một bước, công tác thanh tra, kiểm tra, KBNN đề nghị các đơn vị thuộc cơ quan KBNN và các KBNN tỉnh, thành phố tham gia ý kiến đối với dự thảo quy chế và gửi ý kiến tham gia về KBNN trước ngày 22/5/2023.

Yêu cầu của việc giám sát từ xa là bảo đảm tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN. Bảo đảm tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện giám sát từ xa.

Bảo đảm tính chủ động, thường xuyên, liên tục, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ; không làm cản trở hoạt động bình thường của KBNN các cấp.

Kịp thời phát hiện tồn tại, sai sót, vi phạm trong các mặt hoạt động KBNN để kiểm tra, xác minh và báo cáo lãnh đạo KBNN các cấp để xem xét, giải quyết. Tạo điều kiện cho đối tượng giám sát từ xa thuyết minh, giải trình liên quan đến tồn tại, sai sót, vi phạm.

Trong quá trình thực hiện giám sát từ xa, sử dụng tối đa công nghệ thông tin (phần mềm, ứng dụng, thiết bị chuyên dụng, email, điện thoại…) để nâng cao hiệu quả phối hợp và tăng cường chất lượng giám sát từ xa.

Nội dung giám sát từ xa được KBNN quy định trong dự thảo gồm 11 hoạt động và nghiệp vụ gồm: Hoạt động giao nhận, giải quyết thủ tục hành chính KBNN thực hiện qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; nghiệp vụ kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi của NSNN và các nguồn vốn khác qua KBNN theo quy định của pháp luật; nghiệp vụ kế toán NSNN, quyết toán NSNN, tổng kế toán nhà nước; hoạt động giao dịch, thanh toán trong và ngoài hệ thống KBNN; nghiệp vụ quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước; nghiệp vụ quản lý an toàn kho quỹ; công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành; công tác công nghệ thông tin; công tác tổ chức cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra; các mặt hoạt động khác.

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ, KBNN sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể, thống nhất trong toàn hệ thống từng nội dung giám sát từ xa…/.